Algemene voorwaarden

 
1.	Toepasselijkheid
	
De algemene voorwaarden van No Problem! hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.
De opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van No Problem!. 

2.	Leveringsvoorwaarden

De met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen leveringstermijn gaat in vanaf de ontvangst van het materiaal nodig voor de opdracht (brontekst, briefing, woordenlijsten, specifieke vakliteratuur, normen, enz.) en de definitieve opdracht tot vertaling, revisie, training, enz. Voor leveringen via e-mail of internet, of leveringen per directe post naar één adres in België worden geen bijkomende onkosten aangerekend.

3.	Aansprakelijkheid

A. Van No Problem!
No Problem! is niet aansprakelijk wanneer vertraging in de uitvoering van het werk te wijten is aan ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen. No Problem! moet dat wel binnen een redelijke termijn melden aan haar opdrachtgever. No Problem! is evenmin aansprakelijk wanneer de vertraging het gevolg is van laattijdige aflevering door derden (koerierbedrijven, post e.d.) of wanneer het eindproduct (d.i. vertaling, revisie, bewerkte tekst, enz.) verloren is gegaan door de schuld van derden (post, koerierbedrijven, internet service providers). No Problem! aanvaardt de aansprakelijkheid voor de kwaliteit van het eindproduct voor zover het integraal en ongewijzigd wordt gebruikt.
De aansprakelijkheid van No Problem! kan in ieder geval nooit meer bedragen dan het bedrag dat werd aangerekend voor de vertaalopdracht.

B. Van de opdrachtgever
De opdrachtgever zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties.

4.	Klachten: termijn en motivering

Op straffe van nietigheid dient elke klacht per aangetekende brief te worden meegedeeld binnen de vijf werkdagen vanaf de leveringsdatum van het eindproduct. Elke factuur die niet binnen de vijf werkdagen wordt geprotesteerd, wordt geacht te zijn aanvaard. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet. Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van het eindproduct, die binnen de contractuele termijn worden geformuleerd, dienen grondig te worden gemotiveerd met referentiewerken of getuigenissen van deskundigen. Het ongemotiveerd weigeren van een eindproduct vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur. In geval van een geldige klacht verbindt No Problem! zich ertoe het eindproduct zodanig aan te passen dat de grond voor de klacht verdwijnt of, indien No Problem! het niet eens is met de klacht, tot een onafhankelijke expert bevestigt dat het eindproduct geen aanleiding kan geven tot klachten. In ieder geval kan No Problem! niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten die de klant heeft  gemaakt  om het eindproduct aan te passen voordat No Problem! de klacht heeft ontvangen, noch voor eventuele kosten die de klant zonder voorafgaande goedkeuring van No Problem! heeft gemaakt nadat de klacht werd ontvangen door No Problem! 
5.	Annulering van de opdracht

A. Door de opdrachtgver
Bij eenzijdige annulering van de opdracht door de 
opdrachtgever zal deze een vergoeding verschuldigd zijn. Die vergoeding zal bestaan uit het al daadwerkelijk gepresteerde werk en het voorafgaande werk. Het voorafgaande werk wordt berekend per uur. Daarenboven mag No Problem! een verbrekingsvergoeding vragen voor contractbreuk gelijk aan 20% van het factuurbedrag, met een minimum van € 25,00. 

B. Door No Problem!
No Problem! behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant. No Problem! mag de opdracht annuleren indien het geleverde materiaal nodig voor de opdracht afwijkt van het voorwerp van een eventuele prijsofferte of wanneer de inhoud van het geleverde materiaal verwijst naar criminele of afwijkende opvattingen.

6.	Auteursrecht

No Problem! heeft het auteursrecht over het afgeleverde eindproduct, tenzij No Problem! uitdrukkelijk afstand doet van het auteursrecht middels een schriftelijke overeenkomst.

7.	Betaling

De facturen van No Problem! zijn betaalbaar, hetzij in contanten, hetzij door een bankoverschrijving of storting op het bankrekeningnummer dat vermeld staat op de factuur, en dit maximum dertig dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn wordt vermeld op de factuur.
Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag wordt het schuldsaldo verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% (met een minimum van € 50) en wordt een verwijlinterest van 12% aangerekend.

8.	Bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen tussen No Problem! en haar opdrachtgever is enkel de rechtbank van Kortrijk bevoegd.

9.	Beroepsgeheim en deontologie

No Problem! is gebonden door het beroepsgeheim. Dat impliceert geheimhouding over de identiteit van de opdrachtgever, over de inhoud van het materiaal geleverd door de opdrachtgever en over de inhoud van het eindproduct. No Problem! verbindt zich ertoe steeds werk van goede kwaliteit te leveren. No Problem! heeft het recht inlichtingen in te winnen over de solvabiliteit van de opdrachtgever bij instanties die van rechtswege de bevoegdheid hebben om zulke gegevens te verstrekken.

10.	Tarieven

No Problem! heeft het recht het overeengekomen tarief te verhogen wanneer de opdrachtgever de deadline wenst te veranderen na aanvang van de opdracht of wanneer het werk bijzondere terminologische opzoekingen vereist. In het laatstgenoemde geval verbindt No Problem! zich ertoe de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.