Algemeen

No Problem! hecht enorm veel belang aan het beschermen van uw persoonsgegevens en aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer in het algemeen.

Iedere persoon (hierna de “Bezoeker”) die de website www.no-problem.be (hierna de “website”) bezoekt, stelt bepaalde persoonlijke data ter beschikking. Indien u al dan niet rechtstreeks gebruik maakt van onze diensten, stelt u ook bepaalde persoonlijke data ter beschikking. Deze persoonlijke data is informatie die No Problem! toestaat u te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen één of meer gegevens en u als natuurlijke persoon. Naar de Bezoeker en Klant kan ook verwezen worden als de “Betrokkene”.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene treedt No Problem! op als gegevensverantwoordelijke.

Via deze privacyverklaring brengt No Problem! de Betrokkene op de hoogte van de verwerkingsactiviteiten die No Problem! doorvoert of kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. No Problem! behoudt het recht om deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Bezoeker.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

No Problem! levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, zal No Problem! alles eraan doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten of op te lossen.

No Problem! kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Stelt u onjuistheden vast in de informatie die via de site wordt gecommuniceerd, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.

De inhoud van de site (inclusief alle links) kan op ieder moment zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. No Problem! doet er alles aan opdat de site een goede werking heeft, toch bij het malfunctioneren kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

No Problem! kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, uitgezonderd als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de Bezoeker.

No Problem! zal de verstrekte persoonsgegevens verwerken op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze en enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, dit conform de geldende privacywetgeving.

De gegevensverantwoordelijke verbindt er zich toe de persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte te verwerken.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

 • Recht van inzage

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw gegevens. Bovendien heeft de Betrokkene  ook het recht om te weten waarvoor deze gegevens worden gebruikt, hoe lang deze gegevens bewaard kunnen worden, aan wie ze zullen bezorgd worden, of deze gegevens ook buiten de EER kunnen worden verstuurd.

 • Recht op correctie

Onjuiste of onvolledige informatie kan aangepast worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om de nodige aanpassingen door te voeren. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

 • Recht op verwijdering/recht op vergetelheid

U hebt tevens het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Wanneer het niet langer nodig is de persoonsgegevens te bewaren voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of werden verwerkt.
 • Wanneer de Betrokkene de toestemming tot het verwerken van de gegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is.
 • Wanneer de Betrokkene om gegronde redenen bezwaar maakt tegen de verwerking.
 • Wanneer er geen rechtsgrond is om de gegevens te verwerken.
 • Wanneer het noodzakelijk is om aan een in het Unierecht of lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust te voldoen.
 • Recht op beperking

In bepaalde gevallen hebt u het recht om de  verwerking van persoonsgegevens die van toepassing zijn op u te beperken:

 • Wanneer de betrokkene de juistheid van de gegevens betwist.
 • Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens onrechtmatig is en de betrokkene verzoekt om de gegevens te wissen.
 • Wanneer de gegevensverwerker de gegevens niet meer nodig heeft voor verwerkingsdoeleinden, maar de Betrokkene deze wel nodig heeft voor een rechtsvordering.
 • Wanneer de Betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.

De beperking zal tot gevolg hebben dat de gegevens enkel nog zullen mogen  verwerkt worden indien er uitdrukkelijke toestemming is van de betrokkene, met het oog op een rechtsvordering of ter bescherming van rechten van anderen.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

 

De Betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens op te vragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Het recht op overdraagbaarheid is echter onderworpen aan volgende voorwaarden:

 • Enkel gegevens die het individu zelf heeft verstrekt en die op hem betrekking hebben, komen in aanmerking.
 • Het moet gaan om een verwerking waarvoor de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven of die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Verwerkingen op basis van andere rechtsgronden (bv. een wettelijke verplichting) vallen buiten het toepassingsgebied.
 • De verwerking moet zijn verricht via geautomatiseerde procedés, waardoor louter papieren gegevens zijn uitgesloten.
 • Het recht op overdraagbaarheid mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen (bv. het recht op privacy, het recht op toegang en informatie enz.).
 • Uitvoerbaarheid van de rechten

Indien de betrokkene zijn recht wenst uit te voeren, dient hij/zij een geschreven verzoek en bewijs van identiteit in bij aangetekende brief aan No Problem! BV, E. Hullebroecklaan 38, te 8501 Heule of per e-mail aan haissi@no-problem.be. Wij zullen u zo snel mogelijk beantwoorden, niet later dan dertig (30) dagen na het ontvangen van uw verzoek.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@no-problem.be U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)

Contact

Kantoor

No Problem! BV
President Kennedypark 11c

8500 KORTRIJK

Maatschappelijke zetel

No Problem! BV
Emiel Hullebroecklaan 38

8501 HEULE

Ondernemingsnummer:

E-mail: haissi@no-problem.be